Regulamin Konkursu „KOBIETA W CZERNI”

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą „KOBIETA W CZERNI” zwany dalej „Konkursem”.
1.2 Organizatorem Konkursu jest Best Film z siedzibą w Warszawie, przy ul. Czerniakowskiej 73/79 we współpracy z Reader’s Digest Przegląd Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Taśmowej 7, zwany dalej „Organizatorem”.
1.3 Konkursowi podlega materiał konkursowy zwany dalej „Odpowiedziami”, przez który rozumiemy materiały opisane w ust. 3.1 niniejszego Regulaminu.
1.4 Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1.5 W Konkursie zostanie uznaniowo przyznanych 5 nagród.
1.6 Konkurs zostaje ogłoszony 14 listopada 2012 roku.
1.7 Odpowiedzi należy nadsyłać do dnia 25 listopada 2012 roku do godz. 24.00.

 

§ 2 UCZESTNICY KONKURSU

2.1 Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.
2.2 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.

 

§ 3 PRZEBIEG KONKURSU

3.1 Celem wygrania jednej z niżej wskazanych nagród, Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do wysłania Odpowiedzi, na którą składa się odpowiedź na pytanie: Dlaczego chciałbyś zobaczyć film „KOBIETA W CZERNI”?

3.2 Odpowiedzi należy do dnia 25 listopada 2012 roku do godz. 24.00 przesłać na adres konkurs@readersdigest.pl w tytule wiadomości podając „Konkurs KOBIETA W CZERNI”

3.3 Uczestnik Konkursu, wysyłając swoje zgłoszenie do Konkursu:
3.3.1 oświadcza, że wyraża zgodę na przystosowanie Odpowiedzi do potrzeb Organizatora w stopniu, jaki uzna on za stosowny i wskazany dla prawidłowej realizacji założeń Konkursu.
3.3.2 wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie przez Organizatora danych osobowych uczestnika zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r., o Ochronie Danych Osobowych. Dane osobowe zbierane i przetwarzane będą do celów związanych z prowadzonym Konkursem, w szczególności do prowadzenia Konkursu, wyłaniania i ogłaszania laureatów, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród. Administratorem danych jest Organizator. Każdy z uczestników ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne;
3.3.3 Oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem.

3.4 Na Konkurs można nadsyłać wyłącznie prace spełniające następujący warunek:
3.4.1 do pracy powinny być dołączone dane pozwalające na nawiązanie kontaktu z autorami.

3.5 Organizator zastrzega sobie możliwość opublikowania Odpowiedzi na stronie internetowej www.readersdigest.pl w takiej formie, jaką uzna za stosowną.

 

§ 4 KRYTERIA OCENY

4.1 Ocena Odpowiedzi zgłoszonych do Konkursu nastąpi według poniższych kryteriów:
4.1.1 zgodność Odpowiedzi z wyznaczonym tematem;
4.1.2 niepowtarzalność ujęcia tematu

4.2 Informacje o wynikach Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.readersdigest.pl do dnia 28 listopada 2012 roku.

 

§ 5 NAGRODY

5.1 Jury konkursowe dokona wyboru laureatów Konkursu w dniach
26-27 listopada 2012 roku.
5.2 Jury konkursowe spośród Uczestników Konkursu spełniających wszystkie wymogi niniejszego regulaminu wybierze w oparciu o kryteria określone w § 4 niniejszego regulaminu laureatów Konkursu będących autorami poprawnych Odpowiedzi zgłoszonych do Konkursu oraz przyzna nagrody przewidziane niniejszym regulaminem. Każdy uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę spośród wymienionych w ust. 5.4 regulaminu.
5.3 Jury Konkursu będzie obradować w siedzibie Organizatora. W skład jury wchodzi 3 pracowników Organizatora. Przewodniczącym jury będzie redaktor naczelny magazynu Reader’s Digest.
5.4 Nagrodą jest film DVD „KOBIETA W CZERNI”
5.5 Nagrody są przyznawane w liczbie 5 sztuk.
5.6 Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród bądź do ich nieprzyznania. Jego decyzje są ostateczne.
5.7 Decyzje jury Konkursu o wyborze nagrodzonych Odpowiedzi są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
5.8 Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niezawinione przez Organizatora działania dostawcy nagrody.

 

§ 6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

6.1 Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora pod adresem: „Reader’s Digest”, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, z dopiskiem „KOBIETA W CZERNI - Reklamacja”, w terminie 14 (czternaście) dni od daty opublikowania nazwisk zwycięzców Konkursu na stronie internetowej www.readersdigest.pl bezpośrednio lub listem poleconym (w tym przypadku o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
6.2 Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
6.3 Organizatorzy, w terminie 30 (trzydzieści) dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzą zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformują zgłaszającego o zajętym stanowisku.
6.4 W przypadku braku akceptacji przez uczestnika Konkursu stanowiska organizatorów, uczestnik może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.

 

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1 Uczestnicy Konkursu lub ich przedstawiciele ustawowi wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania i ogłaszania zwycięzców, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród.
7.2 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad niniejszego regulaminu.
7.3 Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 14 listopada 2012 roku.
7.4 Regulamin w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla uczestników Konkursu pod adresem Organizatora. Znajduje się również na stronie internetowej www.readersdigest.pl.