Zasady 28. Wielkiej Loterii Reader's Digest

 

Uczestnictwo w loterii jest bezpłatne.

Złożenie zamówienia na oferowany w materiałach produkt nie zwiększa szansy na wygraną.

Wszystkie zgłoszenia udziału mają równe szanse w losowaniu. Jeśli wymagane są zgłoszenia, muszą one zostać nadesłane w nieprzekraczalnych terminach podanych w poszczególnych akcjach mailingowych. W przypadku Nagrody Głównej ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń podany jest w materiałach promocyjnych, a dla pozostałych nagród loterii ostatecznym terminem nadsyłania zgłoszeń jest 21 czerwca 2015 roku. O dochowaniu terminu decyduje data wpływu do organizatora.

Na podstawie dotychczasowych edycji loterii przybliżone szanse wygrania każdej z nagród są następujące:
Nagroda Główna (275 000 zł) jak 1: 241 444,
II Nagroda (45 000 zł) 1: 241 444,
III Nagroda (25 000 zł) jak 1: 241 444,
jeden z 50 zegarków o wartości 600 zł każdy jak 1: 4 829.

Każde zgłoszenie oznacza osobną szansę na wygraną. Uczestnicy akcji mailingowych, którzy nie chcą brać udziału w loterii, zobowiązani są poinformować pisemnie organizatora do 21 czerwca 2015 roku.

Zwycięzcy zostaną wyłonieni w drodze losowania, które odbędzie się 15 lipca 2015 roku w obecności notariusza i wewnętrznej komisji nadzoru nad prawidłowością urządzania loterii. W skład komisji wchodzi osoba posiadająca świadectwo zawodowe wydane przez ministra finansów.

W losowaniach mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie zamieszkałe na stałe w Polsce.

W losowaniach nie mogą brać udziału pracownicy organizatora i ich najbliższa rodzina – według stopni pokrewieństwa określonych w pełnej formie regulaminów. Jakiekolwiek kopie formularzy zgłoszeniowych są nieważne.

Zgłoszenia udziału nie mogą być odsprzedane ani przekazane innym osobom, wyjątkiem mogą być tylko współmałżonkowie prowadzący wspólne gospodarstwo domowe oraz spadkobiercy uczestników losowań.

Przy wydaniu nagród będą miały zastosowanie przepisy polskiego prawa podatkowego. Nagrody mogą być przekazane w formie gotówki, czeku lub przelewu, za które uczestnik może sam lub za pośrednictwem organizatora zakupić prezentowaną w materiałach promocyjnych nagrodę. W przypadku decyzji zwycięzcy o odebraniu nagrody w ratach organizator zobowiązuje się zakupić instrumenty finansowe gwarantujące wypłatę kwoty podanej w materiałach.

Nagrody rzeczowe przekazane zwycięzcom mogą różnić się szczegółami od tych, które zostały zaprezentowane w materiałach promocyjnych, podczas gdy ich wartość pozostanie niezmienna.

Wszyscy zwycięzcy zostaną powiadomieni listownie o wygranych w ciągu tygodnia od daty losowania.

Podstawą prawną regulującą szczegółowe zasady promocji są regulaminy poszczególnych losowań i klubu Reader’s Digest dostępne w siedzibie organizatora (ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa) oraz na stronie danej kampanii promocyjnej (regulaminy te są podstawą reklamacji i ewentualnych roszczeń uczestników).

Organizatorem Wielkiej Loterii Reader’s Digest jest Tarsago Polska Sp. z  o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, nr KRS 0000070510 (Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), NIP: 526-10-01-610, kapitał zakładowy: 8 081 000 zł.