Zasady 30. Wielkiej Loterii Tarsago

 

Zasady 30. Wielkiej Loterii Tarsago   

Uczestnictwo w loterii jest bezpłatne.

Złożenie zamówienia na oferowany w materiałach produkt nie zwiększa szansy na wygraną.

Wszystkie zgłoszenia udziału mają równe szanse w losowaniu. Jeśli wymagane są zgłoszenia, muszą one zostać nadesłane w nieprzekraczalnych terminach podanych w poszczególnych akcjach mailingowych. W przypadku Nagrody Głównej ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń podany jest w materiałach promocyjnych, a dla pozostałych nagród loterii ostatecznym terminem nadsyłania zgłoszeń jest 18 lipca 2018 roku. O dochowaniu terminu decyduje data wpływu do organizatora.

Na podstawie dotychczasowych edycji loterii przybliżone szanse wygrania każdej z nagród są następujące:
Nagroda Główna (200 000 zł) jak 1:75 712,
II Nagroda (6 000 zł) 1:75 940,
III Nagroda (jeden z 100 mopów parowych o wartości 259,90 zł), każdy jak 1:75 940.

Każde zgłoszenie oznacza osobną szansę na wygraną. Uczestnicy akcji mailingowych, którzy nie chcą brać udziału w loterii, zobowiązani są poinformować pisemnie o tym fakcie organizatora do dnia 18 lipca 2018 roku.

Zwycięzcy zostaną wyłonieni w drodze losowania, które odbędzie się 8 sierpnia 2018 roku w obecności notariusza i wewnętrznej komisji nadzoru nad prawidłowością urządzania loterii. W skład komisji wchodzi osoba posiadająca świadectwo zawodowe wydane przez ministra finansów.

W losowaniach mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie zamieszkałe na stałe w Polsce.

W losowaniach nie mogą brać udziału pracownicy organizatora i ich najbliższa rodzina – według stopni pokrewieństwa określonych w pełnej formie regulaminów. Jakiekolwiek kopie formularzy zgłoszeniowych są nieważne.

Zgłoszenia udziału nie mogą być odsprzedane ani przekazane innym osobom, wyjątkiem mogą być tylko współmałżonkowie prowadzący wspólne gospodarstwo domowe oraz spadkobiercy uczestników losowań.

Przy wydaniu nagród będą miały zastosowanie przepisy polskiego prawa podatkowego. Nagrody pieniężne mogą być przekazane w formie gotówki, czeku, przelewu lub przekazu pocztowego. Nagrody rzeczowe przesyłane są przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską na adresy zwycięzców.

Wszyscy zwycięzcy zostaną powiadomieni listownie o wygranych w ciągu dwóch tygodni od daty losowania.

Podstawą prawną regulującą szczegółowe zasady promocji są regulaminy poszczególnych losowań i klubu Reader’s Digest dostępne w siedzibie organizatora (ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa) oraz na stronie www.regulaminy-rd.pl (regulaminy te są podstawą reklamacji i ewentualnych roszczeń uczestników).

Organizatorem Loterii jest Tarsago Polska Sp. z  o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, nr KRS 0000070510 (Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), NIP: 526-10-01-610, kapitał zakładowy: 8 081 000 zł.